GKSS Kommittéer

För viktiga grenar av föreningens verksamhet finns specifika kommittéer som på styrelsens uppdrag och under dens ledning handlägger ärenden inom för varje kommitté angivet verksamhetsområde. Kommittéerna arbetar självständigt inom ramen för styrelsens direktiv, sina verksamhetsområden och fastställda budgetramar.

Kommittéerna har till uppgift att:

  • ta initiativ till, bereda och verkställa åtgärder inom sina verksamhetsomården till gagn för föreningen och dess medlemmar.
  • att på ett ekonomiskt sunt och ansvarsfullt sätt inom fastställda budgetramar förvalta de penningmedel, anläggningar och andra tillgångar för vilka de har ansvar.
  • att bistå styrelsen och övriga kommittéer och funktioner inom föreningen då så anses motiverat för uppnående av största nytta för föreningen.
  • att vid den tidpunkt styrelsen fastsällter till styrelsen avge förslag till budget med anslagsäskande för påföljande räkenskapsår samt en översikt över ekonomin flr det räkenskapsåret.

Föreningens olika kommittéer

Anläggningskommittén

Hamnkommittén

Juniorkommittén

Kappseglingskommittén

Klubb- och aktivitetskommittén

Marknad- och informationskommitté 

Medaljkommittén

Regelkommittén

Träningskommittén

GKSS Valberedning